Polityka prywatności

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych klientów BEECOMB SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej factor360.pl jest Beecomb sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, miejsce wykonywania działalności: Juliusza Słowackiego 24, 35-069 Rzeszów, REGON: 384640928, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@beecomb.pl, zwany dalej "Administratorem".
 2. Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony factor360.pl w przypadku:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego,
  2. założenia i prowadzenia konta w serwisu internetowym oraz składania i realizacji zamówień przy pomocy konta,
  3. realizacji uprawnień z umowy sprzedaży, np. odstąpienia od umowy lub uprawnień klienta w toku reklamacji,
  4. obsługi spraw zgłaszanych na adres kontaktowy serwisu internetowego,
  5. kontaktów w sprawach związanych z realizacją zamówień. Dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i danin publicznych.
 2. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO):
  1. monitorowania działania serwisu i użytkowania go przez Klientów,
  2. dopasowania reklam do poprzednio przeglądanych przez Państwa treści,
  3. marketingu, obejmującego także marketing bezpośredni własnych usług lub towarów oferowanych przez Labilab lub osoby trzecie,
  4. kontaktu dla potrzeb marketingowych, w zakresie i w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,
  5. obsługi płatności i rozliczeń,
  6. zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego serwisu oraz klientów i osób trzecich;
  7. egzekwowania postanowień Regulaminu serwisu internetowego,
  8. przeciwdziałania oszustwom,
  9. analizy działalności seerwisu pod kątem podnoszenia jakości usług dla Klientów,
  10. dochodzenia należności przed organami wymiaru sprawiedliwości,
  11. sporządzania i analizy statystyk serwisu,
  12. dokumentacji i archiwizacji materiałów dotyczących wywiązywania się przez Administratora z obowiązków prawnych.
 3. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. stosowania cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych,
  2. dostosowywania ofert i usług do poprzedniej aktywności,

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania,
  3. Adres e-mail,
  4. Numer telefonu,
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale w wypadku niektórych danych tj. imię, nazwisko, e-mail, hasło może być konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych i do korzystania z nich, w szczególności do założenia konta w sklepie internetowym. Nadto podanie niektórych danych może być niezbędne z ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ PROFILOWANIE

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane są udostępniane osobom i organizacjom, które świadczą na rzecz Administratora usługi potrzebne do działalności sklepu internetowego. tj.
  1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe, płatnicze i rozliczeniowe,
  3. podmiotom świadczącym usługi prawnicze i doradcze,
  4. podmiotom świadczącym usługi zwalczania oszustw,
  5. podmiotom świadczącym usługi marketingowe, w tym w zakresie tzw. influencer marketing.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe użytkowników są przekazywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. sprzeciw – art. 21 RODO
  7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@beecomb.pl​.
 4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies". Pliki „cookies” stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W szczególności Klient może zawsze wycofać zgodę i wyłączyć albo ograniczyć cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania​.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.